Voorwaarden & privacy

Algemene Voorwaarden van EA-Selling.

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met ea-selling
2. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan
consumenten aanbiedt.
3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door 
ea-selling georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
5 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Dag: kalenderdag;
8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Identiteit van EA-Selling
A. Sloot Spanjaardsdijk 36 Heeten E-mailadres: info@ea-sigaret.nl
KvK-nummer: 55958362
BTW-identificatienummer NL171668406B02

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ea-selling en op elke
tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene
voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij ea-selling zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of
dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige
toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als ea-selling gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden ea-selling niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
· de prijs inclusief belastingen;
· de eventuele kosten van aflevering;
· de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
· het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
· de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
· de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
· de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
· indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
· de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
· de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
· de gedragscodes waaraan ea-selling zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
· de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

Artikel 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt ea-selling onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft ea-selling passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal ea-selling daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. ea-selling kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien ea-selling op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. ea-selling zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van ea-selling waar de consument met klachten
terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht
gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het
herroepingsrecht;
c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij ea-selling deze
gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst.

Artikel 6a – Herroepingsrecht bij levering van producten
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. Gebruikte produkten hoeven door ea-selling niet te worden teruggenomen.
2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan ea-selling retourneren, conform de door ea-selling verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal ea-selling dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
3. De consument dient zelf zorg te dragen dat het product uiterlijk binnen 14 dagen na melding opgestuurd is naar EA-Selling. De kosten voor het retourneren zijn voor de consument.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door ea-selling alleen worden uitgesloten indien ea-selling dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a) die door ea-selling tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d) die snel kunnen bederven of verouderen
e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop ea-selling geen invloed heeft;
f) producten gekocht uit of van een aanbieding van ea-sigaret. voor deze producten is het herroepingsrecht niet van toepassing.

Artikel 9 – De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan ea-selling producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar ea-selling geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien ea-selling dit bedongen heeft en:
a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie
1. ea-selling staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Een door ea-selling , fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van ea-selling jegens ea-selling kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
3. * Op alle gebruiksartikelen rust een DOA garantie ( Death On Arrivel). Dat houdt in dat wanneer u een produkt ontvangt dat bij aankomst niet blijkt te werken, dit produkt vervangen zal worden, mits u deze retour zendt naar het door ea-selling aangegeven vestiging adres, en er op de dag van ontvangst melding via email van is gemaakt .
Retourzendingen dienen gedaan te worden in een bubbel envelop. Een gewone envelop beschermt uw spullen niet voldoende tegen de sorteermachine bij POSTNL. De kosten van retourzending zijn ten laste van de verzender.
Zodra het DOA artikel is ontvangen, en gecontroleerd is op defectie, wordt er bij vastellen van defectie kosteloos een vervangend exemplaar toegestuurd. Onder gebruiksartikelen worden onder meer verstaan: atomizers, cartomizers en tankjes. Aangeraden wordt om een artikel bij ontvangst te controleren op werkzaamheid.
* Op batterijen en laders rust 2 maanden garantie
* Liquids kunnen uit hygienisch oogpunt niet worden geretourneerd.

Garantie

Met uitzondering van hieronder genoemde uitzonderingen krijgt u op alle producten standaard 6 maanden garantie.

Batterijen

Batterijen hebben een garantietermijn van 2 maanden. Bij normaal gebruik kunt u de batterijen meer dan 300 maal opladen. Afname van capaciteit gedurende de levensduur van een batterij is normaal en valt niet onder de garantie. Batterijen met fysieke schade (breuk, deuken, loszittende onderdelen) vallen niet onder garantie en worden niet retour genomen of geruild voor nieuwe. Bij normaal gebruik raakt een batterij immers niet vanzelf fysiek beschadigd.

Gebruikssporen op batterijen en mods, zoals slijtage van de knop(pen) en/of schroefdraad, of het afbladeren/loslaten van de toplaag of (kleur)coating, vallen niet onder garantie.

Vloeistoffen

Vloeistoffen die onverzegeld worden verzonden kunnen niet retour worden genomen en zijn uitgesloten van garantie en restitutie. Om de gezondheid van onze klanten te beschermen worden retourgezonden onverzegelde vloeistoffen niet doorverkocht maar vernietigd. Restitutie van het door u betaalde aankoopbedrag is in dat geval dan ook niet mogelijk.

Atomizers, cartomizers en clearomizers

Indien een ato/carto/clearomizer bij ontvangst niet blijkt te werken kunt u deze binnen 7 dagen na ontvangst retour zenden. Het artikel wordt kosteloos vervangen.

Elke geretourneerde atomizer, cartomizer en clearomizer zal door ons worden getest. Wanneer deze niet defect blijkt te zijn, en dus onterecht retour is gezonden, zal deze niet worden vervangen en zullen de verzendkosten niet worden vergoed.

Atomizers, cartomizers en clearomizers zijn verbruiks-artikelen en verliezen ook bij normaal gebruik na verloop van tijd hun werking.

EA-Selling is niet aansprakelijk voor problemen en/of schade veroorzaakt door verkeerd gebruik van geleverde hardware en/of rookvloeistoffen. Het gebruik van een elektronische sigaret is geheel voor eigen risico. EA-Selling is niet aansprakelijk voor gezondheidsproblemen die ontstaan door het gebruik van een elektronische sigaret en/of rookvloeistoffen.

Artikel 11 – Levering en uitvoering
1. ea-selling zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd,ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal ea-selling het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal ea-selling zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van
retourzending zijn voor rekening van ea-selling .
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorgingaan de consument bij ea-selling , tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
7. De klant verklaart met het bevestigen de minimale verplichte leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt. Indien gebleken is dat de klant nog geen 18 jaar is, kan ea-selling zonder verdere opgaaf de bestelling annuleren.

Artikel 12 – Betaling
1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen teworden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kande consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffendebestelling, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan ea-selling te melden.
4. In geval van wanbetaling van de consument heeft ea-selling behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 13 – Klachtenregeling
1. ea-selling beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij ea-selling , nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij ea-selling ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door ea-selling binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

artikel 14 – privacy.

Beveiliging gegevens

Privacy regels EA-selling

EA-Selling neemt uw privacy zeer serieus en heeft daarom hieronder een en ander samengevat wat dat voor u als klant inhoudt.

Om uw bestelling goed te laten verlopen hebben wij uw naam en adres gegevens nodig, welke beveiligd worden opgeslagen. Om de site goed te laten functioneren worden bepaalde verkeersgegevens geanalyseerd,zoals het registreren van een IP adres en een Cookie. Deze zogenaamde cookie bewaart enkel uw computer gegevens en niet uw persoonsgegevens. Met deze verkeersgegevens analyseren we het gebruik van onze site. Om te kijken hoe de navigatie door u als klant word gebruikt,om zodoende het gebruik van de webwinkel beter af te kunnen stemmen.

Bij ea-selling betaalt u altijd in een ssl beveiligde omgeving ,waardoor uw privacy gewaarborgd is. Ook uw naam en adresgegevens zullen nooit aan derden, in welke vorm dan ook worden verstrekt.

Mocht u nog vragen hebben over deze onderwerpen of andere vragen dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

E-mail: info@ea-sigaret.nl

______________

 

Algemene regels voor het gebruik van een elektrische sigaret.

1. Laad batterijen altijd op met de bijgeleverde multilader of USB lader en AC adapter uit de startset.

2. Laad geen batterijen van andere merken op met de bijgeleverde USB lader en AC adapter uit de startset.

3. Let op 2: gebruik voor het opladen van Ego-T/C batterijen alleen de   Ego-T/C USB lader.

4. Het uitwisselen van USB laders, AC adapters en batterijen van andere merken is geheel voor eigen risico. Bescherm laders tegen scherpe voorwerpen en water.

5. Bescherm batterijen tegen beschadiging door scherpe voorwerpen en/of water. Vervoer uw elektrische sigaret altijd in een stevige case of dergelijks. Het in de zak steken of onbeschermd in een tas vervoeren van batterijen is voor eigen risico. Hierdoor kan een batterij en atomizer/cartomizer/clearomizer doorbranden, afbreken of beschadigen, wat kan resulteren in kortsluiting. Voorkom het laten vallen van batterijen, een batterij is niet schokbestendig en kan hierdoor onherstelbaar beschadigen. Maak contactpunten van laders en batterijen regelmatig schoon. Dit voorkomt laadproblemen.

6. Volg altijd nauwkeurig de gebruiksaanwijzing op zoals beschreven in de handleiding van een startset, of zoals op de website staat beschreven. Alle onderdelen van een elektrische sigaret zijn uitsluitend bestemd om deze als zodanig te gebruiken. Neem bij falen van èèn van de onderdelen binnen de garantietermijn contact op met uw leverancier en volg de instructies op die u meegedeeld worden. Door het zelf aanbrengen van aanpassingen aan een elektrische sigaret in originele staat, vervalt de garantie en aansprakelijkheid.

7. Het gebruik van een elektrische sigaret is niet bestemd voor personen jonger als 18 jaar, personen met hart en/of bloeddruk klachten, zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven, personen met een allergie voor èèn van de ingrediënten en astmapatiënten. Door een bestelling te plaatsen op de website verklaart u tevens aan dat u 18 jaar of ouder bent en niet voldoet aan de zojuist beschreven gezondheidsklachten en/of zwangerschapscondities.

8. Het gebruik van een elektrische sigaret is voor eigen risico. ea-selling is niet aansprakelijk voor verkeerd gebruik van een elektrische sigaret, anders dan is aangeven in de gebruiksaanwijzing of op de website staat vermeld.

9. ea-selling is niet aansprakelijk voor gezondheidsklachten door het gebruik van een elektrische sigaret. Lees onze algemene adviezen, waarschuwingen en gebruiksaanwijzingen goed door voor u besluit om een elektrische sigaret te gaan gebruiken.

10. Elektrisch roken is een alternatieve manier van roken. Een elektrische sigaret is geen middel om te stoppen met roken. Wees ervan bewust dat u nicotine binnenkrijgt als u eliquids gebruikt met nicotine. Nicotine is een verslavende stof en is slecht voor hart en bloedvaten. Het gebruik van e-liquids met en zonder nicotine is voor eigen risico.

11.E-Liquid is giftig bij inname anders dan door inhalering bij verdamping, en niet bestemd voor orale inname. Eliquid is alleen bestemd voor in het gebruik van een elektrische sigaret, op voorgeschreven wijze.

Bedrijfsgegevens

esigbondEA-Selling
Spanjaardsdijk 36
8111 RM Heeten

info@ea-sigaret.nl
Telefonisch tussen 9.30 en 17.30 uur, tel: 0572 – 367861

KvK: 55958362
BTW nr: NL 171668406B02

Ook op Facebook!

De waardering van www.ea-sigaret.nl bij Webwinkel Keurmerk Klantbeoordelingen is 9.0/10 gebaseerd op 450 reviews.